Застраховка „Отговорности”
Застраховай предмета на твоя бизнес или хоби
Застраховка „Отговорности”
Какво трябва да знаем
Тази застраховката е насочена предимно към свободните професии и производствения сектор. В групата попадат следните видове застраховки, като предлагането им зависи от застрахователната компания
 • Професионална отговорност
 • Обща гражданска отговорност
 • Отговорност на изделието
 • Гражданска отговорност огнестрелни оръжия
 • Отговорност на превозвача при международни превози (CMR)
 • Отговорност на работодателя
Професионална отговорност
В случай че упражнявате или ще упражнявате някоя от следните професии, то закона предвижда в този случай задължителната застраховка "Професионална отговорност"
 • Адвокати
 • Туроператори
 • Застрахователен агент/брокер
 • Счетоводители и Експерт-Счетоводители
 • Лекари и медицински персонал
 • Търговец на самолетни билети
 • Нотариус
 • Проектанти
 • Адвокати
 • Инженери
 • Архитекти
 • Адвокати
Обща гражданска отговорност
Тази застраховка се предлага в две разновидности - за физически и за юридически лица
 • Ако сте физическо лице - то този вид застраховка покрива всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да плати като компенсация за вреди на основание претенции на трети лица
 • Ако сте юридическо лице - то застраховка "Обща гражданска отговорност" покрива Вашата гражданска отговорност, а така също и гражданската отговорност на Вашите служители за причинени имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица, произтичащи от действия или бездействия, свързани с дейността на фирмата
Отговорност на изделието
Ако сте търговец и/или юридическо лице то тази Застраховка ще покрие нуждите ви в случай че бъдете законово задължени да заплатите компенсация свързана със нанесени щети на трети лица в следствие от продукт на вашата дейност
Гражданска отговорност огнестрелно оръжие
Гражданска отговорност е преднаначена както за физически лица така и за юридически лица, чиито служители имат право да носят и употребяват огнестрелно оръжие при изпълнение на поетия трудов договор за охрана. Застраховката покрива всички имуществени и неимуществени щети възникнали вследствие пряката употреба на оръжието.
Отговорност на превозвача при международни превози (CMR)
Ако се занимавате с международен транспорт тази застраховка ще покрие щетите или загубата на товара нанесени по време на превоза. Повечето застрахователни компании покриват щети до действителната стойност на товара или обезщетяват застрахования товар в размер на неговото тегло. При желание двете страни могат да се споразумеят за по високи нива на покритие.
Отговорност на работодателя
Тази застраховка покрива щетите нанесени от работодателя на неговите служители и/или работници при стриктното им изпълнение на законово заверения трудов договор. В застраховката влиза така наречената от Кодекса на труда "Бзвиновна отговорност на работодателя"
Контакт:
BG-Insurance.com • Сравни цената на отделните застраховки
 • Провери дали си достатъчно застрахован